top of page

Algemene
voorwaarden

Voorwaarden

 

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Celestial Body en een cliënt waarop Celestial Body deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk aangepaste voorwaarden zijn overeengekomen. Bij het maken van één of meerdere afspraken bij Celestial Body gaat de cliënt akkoord met deze voorwaarden.

 

 

2. Diensten

 

Celestial Body zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

 

3. Afspraken

 

De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk tijdens openingstijden, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak aan Celestial Body melden. In geval de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Celestial Body het gehele bedrag van de gereserveerde behandeling(en) in rekening brengen. De cliënt zal hier een factuur voor ontvangen welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Bij het niet tijdig voldoen van deze factuur behoudt Celestial Body zich het recht toe de factuur ter incasso uit handen te geven, eventuele bijkomende kosten zullen verhaald worden op de cliënt.

 

Celestial Body moet verhindering voor een gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd zijn door overmacht. Overmacht omvat datgene wat hierover in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.

 

 

4. Tarieven en betaling

 

Celestial Body houdt de cliënt tijdig op de hoogte van eventuele prijswijzigingen. Prijswijzigingen worden minstens één maand voor ingang gecommuniceerd via de website. De cliënt kan de meest actuele prijs telefonisch opvragen of vinden op de website.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

 

 

5. Privacy & Persoonsgegevens

 

De cliënt voorziet Celestial Body van alle gegevens, welke voor Celestial Body relevant zijn voor een goede uitvoering van de behandeling of levering van eventuele producten. Celestial Body neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantensyteem, waarbij Celestial Body passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de AVG.

Celestial Body zal de gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Celestial Body behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoon- en behandelgegevens zijn ten alle tijde in te zien door de cliënt.

 

 

 

6. Geheimhouding

 

Celestial Body is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Celestial Body verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

7. Aansprakelijkheid

 

Celestial Body is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, welke is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie verstrekt heeft over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ervan uitgaande dat informatie van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger betrouwbaar is. Ook is Celestial Body niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voor het niet nauw opvolgen van instructies en adviezen verstrekt voor het succes van de behandeling of herstel verloop. Celestial Body is ook niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

bottom of page